loader
შპს ახალი ქსელები

შპს ახალი ქსელები

დამკვეთი: შპს "ახალი ქსელები".

შესრულებული სამუშაოები: ქ. ზესტაფონში შპს “ახალი ქსელების” სატელეფონო ქსელის კომუნიკაციების აგეგმვა და 1:1000 მასშტაბის რუკების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2008 წელს.


ოფისი

(+995 32) 2478717

მობილური

599 360322, 595 923555

მისამართი

ქ. თბილისი, მ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბ 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge