loader
შპს

შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა"

დამკვეთი: შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა".

შესრულებული სამუშაოები: ქალაქ წალენჯიხის გზის გეგმების პროექტის ფარგლებში ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება და გრძივი და განივი პროფილების აგება.

პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.


ოფისი

(+995 32) 2478717

მობილური

599 360322, 595 923555

მისამართი

ქ. თბილისი, მ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბ 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge