loader
შპს

შპს "ეპტისა"

დამკვეთი: შპს "ეპტისა".

შესრულებული სამუშაოები: ხაშურის რაიონი, E60 მაგისტრალის 114კმ-126კმ გზის  პროექტის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მასალების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.


ოფისი

(+995 32) 247 87 17

მობილური

599 360322

მისამართი

ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბინა 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge