loader
შპს “თბილისის პარკები”

შპს “თბილისის პარკები”

დამკვეთი: შპს “თბილისის პარკები”.

შესრულებული სამუშაოები: მუშტაიდის და ვაკის პარკის ტერიტორიების ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.


ოფისი

(+995 32) 2478717

მობილური

599 360322, 595 923555

მისამართი

ქ. თბილისი, მ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბ 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge