loader
შპს “თბილისის პარკები”

შპს “თბილისის პარკები”

დამკვეთი: შპს “თბილისის პარკები”.

შესრულებული სამუშაოები: მუშტაიდის და ვაკის პარკის ტერიტორიების ტოპო აგეგმვა და 1:500 მასშტაბის ტოპო რუკების მომზადება.

პროექტი შესრულებულია 2009 წელს.


ოფისი

(+995 32) 247 87 17

მობილური

599 360322

მისამართი

ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბინა 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge