loader
მუნიციპალური ფირმა შპს

მუნიციპალური ფირმა შპს "ჰერმესი"

დამკვეთი: მუნიციპალური ფირმა შპს "ჰერმესი".

შესრულებული სამუშაოები: ქ. თბილისის სასაფლაოების საკადასტრო და ტოპო-გეოდეზიური აგეგმვა და საკადასტრო ნახაზების, 1:500 მასშტაბის ტოპო-რუკების დამზადება.

პროექტი შესრულებულია 2010 წელს.


ოფისი

(+995 32) 247 87 17

მობილური

599 360322

მისამართი

ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბინა 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge