loader
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამკვეთი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შესრულებული სამუშაოები: საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.

პროექტი შესრულებულია 2013 წელს. 


ოფისი

(+995 32) 2478717

მობილური

599 360322, 595 923555

მისამართი

ქ. თბილისი, მ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბ 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge