loader
შპს

შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა"

დამკვეთი: შპს "გზაკომუნპროექტი და ექსპერტიზა".

შესრულებული სამუშაოები: ქალაქ წალენჯიხის გზის გეგმების პროექტის ფარგლებში ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება და გრძივი და განივი პროფილების აგება.

პროექტი შესრულებულია 2014 წელს.


ოფისი

(+995 32) 247 87 17

მობილური

599 360322

მისამართი

ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქ. 3, B ბლოკი. ბინა 5.

ელ.ფოსტა

info@alligator.ge